สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 08-6666-7777, 08-3000-4000
เลขทะเบียน :
ชื่อ-นามสกุล :
*
ที่อยู่ :
*
มือถือ :
*
แฟกซ์ :
E-mail :
*
 
ค้นหา เลขทะเบียนสวย
-

• ทะเบียนรถทุกตัวสามารถใช้ได้ทั้งรถใหม่ (ป้ายแดง) หรือ รถเก่า (โดยการสลับป้าย)

• ทะเบียนรถทุกตัวเป็นทะเบียนใหม่ และ เป็นทะเบียนกราฟฟิค ออกโดยกรมขนส่งฯ อย่างถูกต้อง

• ติดต่อผมนายทะเบียนที่เบอร์
08-6666-7777หรือ 093-6666666

 


08-6666-7777, 093-6666666

เอกสารที่ต้องใช้และ
วิธีการดำเนินการจดทะเบียนรถ


ทะเบียนรถสวย VIP
1กก 1111
1กค 1111
1กง 9999
1กฌ 1111
1กฎ 1111
1กฐ 1111
1กท 6666
1กภ 1
1กว 1111
1กส 9
1กส 222
2กก 8
2กค 2222
2กญ 2
2กณ 5
2กถ 333
2กถ 777
2กน 1
2กบ 1111
2กษ 2222
3กก 333
3กญ 88
3กน 3
3กน 3333
3กร 3333
3กว 5
4กก 1111
4กฆ 4444
4กง 8
4กง 444
4กท 4444
4กฬ 444
4กอ 8
5กก 9
5กข 5555
5กข 6666
5กช 555
5กธ 5555
5กภ 5
5กม 5555
5กร 5
5กอ 5555
6กฉ 6
6กฉ 6666
6กญ 6
6กณ 6
6กถ 888
6กร 6666
6กษ 6
6กส 99
7กก 88
7กก 9999
7กจ 66
7กจ 7777
7กญ 777
7กญ 7
7กฐ 7
7กภ 999
7กย 11
7กร 7
7กร 999
7กว 77
7กศ 777
7กษ 7777
7กส 9
7กส 777
7กอ 777
7กฮ 77
7กฮ 777
7กฮ 8888
8กจ 8899
8กจ 8989
8กช 8998
8กช 9889
8กฌ 999
8กฏ 999
8กฐ 8899
8กฒ 888
8กต 6666
8กถ 6666
กข 7777
กร 5
กร 444
ฆท 2222
ชช 3333
ฌฮ 1111
ญฒ 7777
ญษ 333
ญษ 6666
ฎร 7777
ฎศ 77
ธง 4444
ภท 777
วอ 4444
ษร 77
ษร 9999
ษว 9999
ษษ 3333
สน 2222
ทะเบียนสวย ป้ายกราฟฟิคชมพู/ม่วง ถูกที่สุดจักวาล
6กศ 7700
6กษ 4774
6กษ 7474
6กษ 7744
6กฬ 4477
6กฬ 5252
6กฬ 7070
6กฬ 7711
6กอ 4747
6กอ 5757
6กอ 7557
6กอ 7575
6กฮ 4040
6กฮ 4477
6กฮ 7711
7กญ 4334
7กญ 4343
7กญ 4433
7กญ 6116
7กญ 6161
7กญ 6611
7กญ 6622
7กฎ 4334
7กฎ 6161
7กฎ 6611
7กฎ 6622
7กฐ 2002
7กฐ 2266
7กฐ 2332
7กฐ 4334
7กฐ 4433
7กฐ 4664
7กฐ 6446
7กฐ 6622
7กฒ 1441
7กฒ 2332
7กฒ 6446
7กณ 1331
7กณ 2002
7กณ 3113
7กน 4466
7กบ 4466
7กพ 6611
7กภ 6464
7กร 1166
7กร 1661
7กศ 2211
7กศ 2266
7กศ 4774
7กศ 6116
7กษ 1661
7กษ 4774
เลขร้อย เลขพัน
1กบ 9000
2กฆ 100
2กท 10
4กล 600
6กฮ 9000
7กก 1000
กม 1000
ฆฆ 3000
ฆบ 5000
จง 5000
จจ 5000
ฉก 1000
ชฮ 6000
ธธ 2000
พพ 4000
วว 1000
เลขหาบ
1กษ 5445
1กส 7007
1กฬ 2002
2กก 3663
2กฎ 2552
2กน 3113
3กจ 7007
3กษ 8448
4กพ 5445
4กภ 9559
5กก 6996
5กช 5995
5กฌ 8778
5กน 9559
5กภ 2882
5กม 7887
5กม 9559
5กย 8008
5กร 9559
5กล 1001
5กล 5445
5กล 8448
5กล 9119
5กล 9779
5กว 9119
5กฬ 8668
5กฮ 5445
6กก 6006
6กก 8778
6กก 9009
6กข 7007
6กค 9009
6กจ 5005
6กช 3883
6กช 5005
6กช 5665
6กช 6336
6กช 7997
6กช 8558
6กช 9669
6กญ 8008
6กณ 1661
6กณ 6336
6กด 1221
6กด 8008
6กถ 5665
6กถ 6336
6กถ 8668
6กถ 9009
6กท 6336
6กท 6886
6กท 7007
6กท 8008
6กบ 1221
6กบ 1661
6กบ 5665
6กบ 6556
6กบ 7997
6กบ 8008
6กบ 9009
6กพ 3663
6กพ 6226
6กภ 6886
6กภ 8008
6กภ 8668
6กม 5775
6กย 3113
6กร 7887
6กล 8668
6กว 8668
6กส 1221
6กฬ 8448
6กอ 7997
6กอ 9779
6กฮ 7887
7กก 7997
7กก 9779
7กช 1661
7กช 5335
7กฎ 4334
7กฒ 6776
7กฒ 8778
7กณ 9779
7กถ 7007
7กท 8778
7กบ 7997
7กบ 9009
7กพ 8778
7กร 1551
7กล 3553
7กล 5005
7กว 3553
7กศ 8778
7กษ 5775
8กค 1991
8กค 4884
8กค 8228
8กง 1551
8กง 3883
8กง 8118
8กง 8338
8กฉ 3883
8กฉ 8338
8กช 2442
8กฌ 8118
8กฎ 3883
8กฐ 1221
8กฐ 1881
8กฐ 2112
8กฒ 4884
8กต 8448
8กถ 2552
8กถ 4334
8กถ 8228
8กถ 9449
ฆณ 8778
ฆถ 8558
ฆพ 7997
ฆฮ 9009
จง 5445
ฉอ 9009
ชท 8778
ชม 6886
ชศ 2662
ฌฉ 2772
ฌฐ 8118
ฌธ 9339
ฌพ 5445
ฌฬ 2112
ญก 3883
ญง 9559
ญฌ 2882
ญฎ 2772
ญฒ 9449
ญน 5445
ญม 5995
ญษ 1441
ญอ 3553
ฎธ 1331
ศช 1221
ศม 5335
ศย 2772
ศว 8778
ษค 5005
ษง 2442
ษจ 1221
ษจ 8448
ษต 7117
ษน 2992
ษน 3443
ษร 5665
สช 1551
สน 7447
สร 8448
สล 4884
เลขสลับ
1กก 2626
1กก 3636
1กก 5050
1กก 8484
1กท 3030
1กร 1414
1กษ 3030
1กฬ 1212
1กฬ 1414
1กอ 1919
2กก 2525
2กก 3434
2กค 2525
3กฮ 7979
4กก 5353
4กฎ 8080
5กก 9696
5กค 2525
5กจ 5959
5กฌ 5959
5กฎ 5959
5กบ 9090
5กผ 1515
5กพ 1515
5กพ 1616
5กพ 8181
5กภ 9090
5กย 1515
5กย 2323
5กร 1515
5กร 4545
5กว 6969
5กษ 9595
5กส 1515
5กส 6969
5กฬ 2525
5กอ 2626
5กอ 3939
5กอ 6969
5กฮ 5757
5กฮ 9595
6กก 1818
6กก 6868
6กค 6868
6กจ 6969
6กช 3636
6กช 4545
6กช 6868
6กช 7979
6กช 9090
6กช 9797
6กฌ 3434
6กฌ 4848
6กฌ 7878
6กฒ 2626
6กณ 2626
6กณ 3636
6กด 8080
6กถ 6767
6กถ 6969
6กถ 8686
6กถ 9090
6กท 3636
6กท 3939
6กท 6969
6กธ 3636
6กบ 3838
6กบ 6969
6กบ 7878
6กบ 7979
6กบ 9696
6กภ 1616
6กภ 6868
6กภ 8484
6กภ 8686
6กษ 6767
6กฬ 4848
7กก 8080
7กข 2525
7กค 8484
7กจ 1414
7กจ 2727
7กช 1717
7กช 2525
7กฐ 6868
7กถ 7979
7กน 7979
7กบ 1515
7กบ 1616
7กร 1515
7กร 7878
7กล 2929
7กล 3434
7กว 2929
7กว 3434
7กว 3838
7กษ 5757
7กอ 1212
8กก 3434
8กค 4848
8กค 5050
8กฆ 4848
8กง 1515
8กง 3838
8กจ 7878
8กฌ 1414
8กฎ 1414
8กฎ 2929
8กฎ 3838
8กฐ 1212
8กฐ 1818
8กถ 2525
ฆม 1919
ฆร 1212
ชท 3737
ชศ 4848
ญฌ 8484
ญถ 8585
ญส 1818
ญฬ 6969
ญฮ 1010
ฎอ 2525
วว 1212
ศฎ 4747
ษจ 1515
ษห 2121
ษฬ 3737
ษอ 3636
สล 4848
สล 9292
สษ 3232
เลขคู่
1กก 3311
1กก 3322
1กก 5544
1กก 6622
1กค 2211
1กค 6633
1กร 2200
1กอ 5544
2กค 1177
3กญ 3366
3กฐ 3366
3กฒ 6633
3กส 2200
3กฮ 9977
4กภ 8811
5กก 2255
5กค 3355
5กช 3355
5กช 9955
5กบ 1177
5กพ 3355
5กพ 5544
5กร 5511
5กอ 4455
5กอ 5544
5กฮ 1155
5กฮ 3388
5กฮ 4455
5กฮ 6655
6กก 9966
6กข 1166
6กฉ 5566
6กช 3366
6กญ 6600
6กฒ 6611
6กณ 4455
6กณ 5566
6กด 8866
6กด 9966
6กถ 5566
6กถ 6699
6กถ 8866
6กท 1166
6กท 6699
6กธ 4466
6กน 2266
6กน 7788
6กบ 1166
6กบ 2266
6กบ 3366
6กบ 6633
6กบ 6699
6กบ 7799
6กบ 8811
6กภ 4477
6กภ 8866
6กม 1155
6กย 6622
6กส 1133
6กฬ 4488
6กอ 7799
6กอ 9977
6กฮ 5511
6กฮ 5566
7กก 9977
7กจ 2233
7กจ 2277
7กจ 7722
7กญ 3399
7กฒ 7788
7กณ 7799
7กด 2233
7กถ 7799
7กท 1177
7กบ 1177
7กพ 1133
7กพ 1144
7กพ 1177
7กพ 6611
7กร 1155
7กล 1144
7กว 3355
7กศ 7788
7กษ 5577
7กษ 7788
7กส 8877
7กอ 3322
8กค 2288
8กฆ 1155
8กฆ 2288
8กง 1155
8กจ 4488
8กจ 7788
8กฉ 4488
8กช 2244
8กฐ 1122
8กฐ 1188
8กฒ 4488
8กถ 2299
8กถ 3344
8กถ 3388
8กถ 5588
กก 3355
ฆน 1188
ฆน 8811
ฉน 2244
ชร 3355
ชว 3366
ฌธ 2233
ฌล 3366
ญก 1155
ญข 4466
ญต 5544
ญถ 2200
ญฬ 9955
ฎษ 2211
ฎอ 1199
พศ 3355
ศน 1133
ษข 2266
ษง 2244
ษอ 1122
สฐ 9977
สน 5544
สห 3355
เลขเรียง
1กร 123
1กฬ 3456
2กก 345
2กก 567
3กค 3456
4กค 123
4กธ 567
6กช 123
6กฎ 6789
6กณ 6789
6กบ 123
6กบ 1234
6กบ 789
6กพ 678
6กษ 678
7กก 456
7กบ 234
8กถ 2345
8กถ 5678
กจ 456
กอ 789
ฆฆ 234
ชม 456
พง 678
พอ 567
ษร 4567
สน 678
อักษรเบิ้ล
กก 3355
ฆฆ 234
ฆฆ 3000
จจ 5000
ชช 3333
ธธ 2000
พพ 4000
วว 1000
วว 1212
ษษ 3333
อักษรพิเศษ ป้ายขาว-ดำ
1กก 27
1กก 861
1กบ 69
2กฎ 2422
2กฒ 69
2กท 10
3กก 1681
3กก 1686
3กฮ 45
4กล 600
6กย 16
7กฌ 97
8กต 8999
กค 13
กท 654
กท 899
กม 1000
กล 27
ฆร 18
งบ 36
จง 5000
ฉก 1000
ฉท 69
ชถ 16
ชฮ 13
ฌข 2499
ญฐ 13
ฎย 50
ฐจ 21
ฐร 21
ธข 50
ธธ 2000
พค 38
พศ 3355
ภษ 15
วอ 6777
ศค 15
ศส 7577
ษน 168
สอ 27
สอ 81
ทะเบียน จ.ชลบุรี
กอ 1234
กอ 5000
กอ 8000
ขข 1
ขข 2
ขข 8
ขข 111
ขข 888
ขข 1000
ขข 1111
ขข 7777
ขข 9000
ขค 2
ขค 1000
ขค 2000
ขง 1
ขง 8888
ขจ 1
ขจ 6
ขจ 111
ขจ 123
ขจ 222
ขจ 3000
ขจ 7777
ขจ 9000
ขฉ 2222
ขท 1
ขท 222
ขธ 55
ขว 345
ขว 789
ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า)
นง 2222
นฉ 7777
นว 4444
ฬบ 333
ฬษ 7777
อก 1234
อง 3
อง 22
อน 33
อน 1234
ออ 3
ฮฐ 6
ฮฐ 6666
ฮภ 4444
ฮร 1111
ฮล 11
ฮล 333
ฮล 1000
ฮล 7777
ฮล 8888
ฮว 3
ฮว 11
ฮว 99
ฮว 555
ฮว 5555
ฮว 5678
ฮว 6688
ฮว 7777
ฮว 8888
ฮว 999
ฮว 9999
ฮษ 6
ฮษ 222
ฮษ 456
ฮษ 1111
ฮษ 1234
ฮษ 5555
ฮษ 6666
ฮอ 1818
ฮอ 5
ฮอ 5555
ฮอ 5599
ฮอ 6
ฮอ 6699
ฮอ 6969
ฮอ 8899
ฮอ 9889
ฮอ 999
ฮอ 9999
ทะเบียน จ. นครราชสีมา ( โคราช )
กย 9
กย 99
กย 3333
กย 7777
ขก 1
ขก 6
ขก 11
ขก 33
ขก 88
ขก 222
ขก 678
ขก 777
ขก 999
ขก 1000
ขก 1111
ขก 2222
ขก 3333
ขก 9999
ขข 1111
ขข 9999
ขค 234
ขค 3456
ทะเบียน จ. นครปฐม
กท 9999
กบ 1
กบ 2
กบ 3
กบ 6
กบ 8
กบ 11
กบ 33
กบ 66
กบ 111
กบ 123
กบ 345
กบ 678
กบ 777
กบ 1111
กบ 2345
กบ 5555
กบ 8888
ทะเบียน จ. เชียงใหม่
กอ 1111
กอ 7777
ขข 6666
ขข 8888
ขค 888
ขค 999
ขค 1111
ขค 5555
ขค 7777
ขจ 1
ขฉ 8
ขฉ 123
ขฉ 5678
ขล 4444
ขอ 2
ทะเบียนรถกระบะ ( ป้ายเขียว )
1ฒฐ 1
1ฒฒ 11
1ฒฒ 88
1ฒฒ 99
1ฒฒ 111
1ฒฒ 456
1ฒฒ 1111
1ฒฒ 1155
1ฒฒ 1212
1ฒฒ 1234
1ฒฒ 8008
1ฒณ 1111
1ฒธ 1
ณฮ 3333
ทะเบียน จ. นนทบุรี
กร 1
กร 2
กร 7
กร 234
กร 777
กร 1111
กร 2000
กร 7777
กร 8000
กษ 1
ทะเบียน จ.ขอนแก่น
กม 9999
กย 1
ขก 2
ขก 3
ขก 8
ขก 33
ขก 88
ขก 888
ขก 5555
ขข 1
ขข 2
ขข 3
ทะเบียน จ.บึงกาฬ
กก 1
กก 6
กก 9
กก 22
กก 66
กก 666
กก 6666
ทะเบียน จ. ภูเก็ต
กบ 9
กพ 789
กพ 9999
กม 1111
กม 6789
กย 6666
กร 333
กร 1111
กล 1
กล 2
กล 5
กล 8
กล 9
กล 11
กล 55
กล 66
กล 99
กล 1111
กล 2222
กล 5678
กล 6789
กล 7777
กล 8888
กล 9999
กว 1
กว 8
กว 11
กว 3333
กว 6969
ทะเบียน จ.อุบลราชธานี
กน 1
กน 6
กน 22
กน 88
กน 222
กน 345
กน 567
กน 666
กน 678
กน 888
กน 999
กน 1000
กน 1818
กน 2000
กน 2332
กน 2525
กน 4455
กน 4545
กน 4554
กน 6699
กน 6789
กน 7272
กน 7788
กน 8000
กน 8877
กบ 8
กบ 345
กบ 444
กบ 456
กบ 666
กบ 678
กบ 888
กบ 1000
กบ 1155
กบ 1221
กบ 1234
กบ 1414
กบ 2000
กบ 2525
กบ 3000
กบ 3366
กบ 5555
กบ 5678
กบ 6789
กบ 8000
กบ 8888
กบ 9000
กบ 9009
กบ 9119
กบ 9999
กพ 8
กร 1
กร 1111
กร 2222
กร 9999
ทะเบียน จ. ประจวบคีรีขันธ์
กจ 1
กจ 9999
ทะเบียน จ. เชียงราย
กบ 456
กบ 3333
ทะเบียนรถกระบะ จ.ภูเก็ต
บบ 55
บบ 1111
บบ 5555
บบ 7777
บบ 8888
บบ 9999
ทะเบียน อำเภอเบตง ทะเบียนรถคลาสสิค อำเภอเดียว
กค 5555
กค 9999
ทะเบียน จ. ชัยภูมิ
กท 1
กท 9999