สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 08-6666-7777, 08-3000-4000
เลขทะเบียน :
ชื่อ-นามสกุล :
*
ที่อยู่ :
*
มือถือ :
*
แฟกซ์ :
E-mail :
*
 
ค้นหา เลขทะเบียนสวย
-

• ทะเบียนรถทุกตัวสามารถใช้ได้ทั้งรถใหม่ (ป้ายแดง) หรือ รถเก่า (โดยการสลับป้าย)

• ทะเบียนรถทุกตัวเป็นทะเบียนใหม่ และ เป็นทะเบียนกราฟฟิค ออกโดยกรมขนส่งฯ อย่างถูกต้อง

• ติดต่อผมนายทะเบียนที่เบอร์
08-6666-7777หรือ 093-6666666

 


08-6666-7777, 093-6666666

เอกสารที่ต้องใช้และ
วิธีการดำเนินการจดทะเบียนรถ


ทะเบียนรถสวย VIP
1กก 66
1กฎ 1111
1กฐ 1111
1กฒ 1111
2กก 2222
2กค 2222
2กฉ 3
2กบ 6666
2กษ 2222
2กส 11
3กก 333
3กบ 7
3กร 3333
4กฆ 4444
4กช 22
4กท 22
4กท 4444
4กฬ 444
5กข 5555
5กช 555
5กธ 222
5กธ 5555
5กภ 5
5กม 5555
6กฐ 7777
6กณ 6
6กธ 8888
6กน 7777
6กษ 6
7กก 88
7กญ 777
7กศ 777
7กส 77
7กอ 777
7กฮ 777
8กค 33
8กท 8888
8กผ 8888
8กภ 8888
8กม 8
8กย 8888
8กร 8
8กศ 2222
8กษ 6666
8กษ 9
8กส 2222
8กส 9889
8กฬ 6666
8กฬ 9
8กฬ 9889
8กฮ 6666
8กฮ 888
8กฮ 8899
8กฮ 9889
9กข 222
กบ 77
กร 5
กร 444
ฆท 2222
ชช 3333
ฌฮ 1111
ญฒ 7777
ญษ 333
ญษ 6666
ญอ 3333
ฎร 7777
ษร 77
ษร 9999
ษษ 3333
เลขร้อย เลขพัน
1กธ 100
2กฆ 100
2กด 3000
4กล 600
7กก 1000
8กภ 8000
8กฬ 1000
8กฮ 9000
9กข 9000
9กค 1000
ฆฆ 3000
ฆษ 5000
ชถ 9000
ญต 5000
ศห 1000
สษ 1000
เลขหาบ
1กฒ 1221
1กต 8668
2กค 3003
2กล 2882
3กจ 3443
3กญ 8008
5กก 6996
5กฬ 8668
5กฮ 5885
6กก 8778
6กก 9009
6กข 7007
6กญ 8008
6กต 6886
6กท 6886
6กท 8008
6กบ 8008
6กบ 9009
6กย 5665
6กศ 9009
7กน 7557
7กพ 2552
8กง 8338
8กฌ 8118
8กฐ 1881
8กท 8338
8กบ 5995
8กบ 9119
8กภ 5885
8กภ 8118
8กร 6886
8กร 8118
8กล 1881
8กว 1881
8กษ 7997
8กษ 8778
8กษ 9779
8กส 3553
8กส 6556
8กส 6886
8กส 8118
8กฬ 8118
8กอ 1881
8กอ 6886
8กฮ 1881
8กฮ 3883
8กฮ 6886
8กฮ 8118
8กฮ 8228
8กฮ 8448
8กฮ 8558
9กข 1551
9กข 6996
9กข 9339
9กค 6996
9กค 9449
ฆพ 7997
ฆย 5335
ฆฮ 9009
ชฎ 9229
ชถ 8668
ชศ 2662
ฌฉ 2772
ฌฐ 8118
ฌฬ 2112
ญข 5665
ญฎ 2772
ญฒ 9449
ญษ 1441
ฎธ 1331
ศค 7557
ศม 5335
ศย 2772
ศว 5885
ษค 5005
ษง 2442
ษจ 8448
ษฐ 2552
ษน 2992
ษล 1331
สล 4884
เลขสลับ
1กฎ 1919
1กร 1414
1กฬ 1212
1กฬ 1414
1กอ 1313
2กข 1414
2กช 4949
2กย 2626
2กล 2020
3กฎ 5656
4กน 1212
5กก 9696
5กฎ 5959
5กบ 1515
5กภ 1212
5กภ 9090
5กย 1010
5กร 4545
5กร 9595
5กษ 9595
6กฌ 3434
6กฒ 2626
6กณ 3636
7กช 2525
7กบ 1515
8กค 4848
8กง 3838
8กฎ 3838
8กท 3838
8กบ 1919
8กบ 2323
8กภ 1414
8กร 1818
8กร 2525
8กล 5959
8กศ 2424
8กษ 2424
8กษ 2525
8กษ 4949
8กส 1616
8กส 1818
8กส 1919
8กส 2929
8กส 3535
8กส 5656
8กฬ 1010
8กฬ 1414
8กฬ 1616
8กฬ 2323
8กอ 1818
8กฮ 1818
8กฮ 2020
8กฮ 3838
8กฮ 5050
9กข 2929
9กค 1010
9กค 7979
9กค 9090
ฆธ 1818
ชฟ 2828
ชศ 4848
ฎอ 2525
วว 1212
ษฐ 7979
ษศ 1414
ษฬ 3737
สร 3030
สล 4848
เลขคู่
1กก 5544
1กค 2211
1กค 5511
1กผ 1177
1กร 3322
3กญ 3366
3กฐ 3366
3กฒ 6633
3กถ 2277
3กส 2233
3กส 3344
5กก 2255
5กฮ 5544
6กก 9966
6กณ 5566
6กถ 6699
6กบ 3366
7กก 9977
7กฎ 5577
7กด 1188
8กค 4488
8กธ 6688
8กธ 7788
8กน 3388
8กบ 5588
8กภ 2288
8กม 3388
8กล 1188
8กศ 1133
8กศ 4455
8กศ 4488
8กษ 2233
8กษ 4488
8กษ 7788
8กส 1133
8กส 3355
8กส 5566
8กส 7788
8กฬ 1144
8กฬ 2233
8กอ 1188
8กอ 5588
8กอ 7788
8กฮ 1188
8กฮ 2288
8กฮ 3388
8กฮ 5588
9กข 1122
9กข 2299
9กค 2277
9กค 2299
9กค 5566
9กค 6655
ฆน 1188
ฆน 8811
ชร 3355
ฌช 2211
ฌธ 2233
ฌล 3366
ญอ 5544
ศน 1133
ษข 2266
ษง 2244
ษศ 6633
สห 3355
เลขเรียง
2กก 345
2กก 567
3กข 3456
3กฬ 2345
4กถ 567
7กก 456
8กน 1234
8กส 5678
8กฬ 1234
8กอ 678
8กอ 6789
8กฮ 1234
ชภ 234
ชว 456
ชษ 345
ษม 234
ษร 4567
สษ 2345
อักษรเบิ้ล
ฆฆ 3000
ชช 3333
วว 1212
ษษ 3333
อักษรพิเศษ ป้ายขาว-ดำ
1กก 27
1กท 18
1กธ 100
2กฒ 69
2กษ 14
3กก 1681
3กก 1686
3กท 34
4กล 600
กค 13
กท 899
กพ 12
กพ 69
กย 69
ชถ 16
ญฐ 13
ญส 18
ฎย 50
ฐจ 21
ธบ 69
ภษ 15
ศข 12
สฐ 69
ทะเบียน จ.ชลบุรี
กอ 1234
กอ 5000
ขข 1
ขข 2
ขข 8
ขข 111
ขข 888
ขข 1000
ขข 1111
ขข 7777
ขข 9000
ขค 1000
ขค 2000
ขง 1
ขง 8888
ขจ 1
ขจ 111
ขจ 123
ขจ 222
ขจ 3000
ขจ 7777
ขจ 9000
ขท 222
ขว 345
ขอ 6666
ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า)
นง 2222
นฉ 7777
นว 4444
ฬบ 333
ฬษ 7777
อง 3
อน 33
ออ 3
ฮฐ 6
ฮฐ 1818
ฮฐ 6666
ฮภ 4444
ฮร 1111
ฮล 11
ฮล 333
ฮล 1000
ฮล 7777
ฮล 8888
ฮว 3
ฮว 11
ฮว 99
ฮว 5555
ฮว 7777
ฮว 8888
ฮว 999
ฮว 9999
ฮษ 222
ฮษ 1111
ฮษ 5555
ฮษ 6666
ฮอ 1111
ฮอ 5
ฮอ 6
ฮอ 6969
ฮอ 8899
ฮอ 9889
ฮอ 999
ฮฮ 11
ฮฮ 1234
ฮฮ 1515
ฮฮ 1818
ฮฮ 5588
ฮฮ 6868
ฮฮ 9559
ทะเบียน จ. นครราชสีมา ( โคราช )
กย 3333
กย 7777
ขข 1111
ขข 9999
ขค 3456
ทะเบียน จ. นครปฐม
กท 9999
กบ 1
กบ 2
กบ 3
กบ 11
กบ 33
กบ 66
กบ 111
กบ 123
กบ 345
กบ 678
กบ 777
กบ 1111
กบ 2345
กบ 5555
กบ 8888
ทะเบียน จ. เชียงใหม่
กอ 1111
กอ 7777
ขข 6666
ขข 8888
ขค 888
ขค 1111
ขค 5555
ขค 7777
ขอ 2
ขอ 9999
ทะเบียนรถกระบะ ( ป้ายเขียว )
1ฒฐ 1
1ฒฒ 88
1ฒฒ 111
1ฒฒ 456
1ฒฒ 345
ณฮ 3333
ทะเบียน จ. นนทบุรี
กร 2000
กร 8000
ทะเบียน จ.ขอนแก่น
กม 9999
กย 1
ขก 2
ขก 3
ขก 8
ขก 33
ขก 88
ขก 888
ขก 5555
ขข 1
ขข 3
ทะเบียน จ. ภูเก็ต
กบ 9
กพ 9999
กม 1111
กม 6789
กย 6666
กร 333
กล 2
กล 5
กล 8
กล 55
กล 5678
กล 6789
กว 1
ขข 1
ทะเบียน จ.อุบลราชธานี
กน 1
กน 6
กน 22
กน 88
กน 222
กน 345
กน 567
กน 666
กน 678
กน 888
กน 999
กน 1000
กน 1818
กน 2000
กน 2332
กน 2525
กน 4545
กน 4554
กน 6699
กน 6789
กน 7272
กน 7788
กน 8000
กน 8877
กบ 666
กบ 678
กบ 1221
กบ 1234
กบ 2525
กบ 5555
กบ 5678
กบ 8000
กบ 9000
กบ 9009
กบ 9119
กพ 8
กร 1
กร 1111
กร 2222
กร 9999
ทะเบียน จ. ประจวบคีรีขันธ์
กจ 1
กจ 9999
ทะเบียนรถกระบะ จ.ภูเก็ต
บบ 55
บบ 1111
บบ 5555
บบ 7777
บบ 8888
บบ 9999
ทะเบียน อำเภอเบตง ทะเบียนรถคลาสสิค อำเภอเดียว
กค 5555
กค 9999
ทะเบียน จ. ชัยภูมิ
กท 1
กท 9999