สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 08-6666-7777, 08-3000-4000
เลขทะเบียน :
ชื่อ-นามสกุล :
*
ที่อยู่ :
*
มือถือ :
*
แฟกซ์ :
E-mail :
*
 
ค้นหา เลขทะเบียนสวย
-

• ทะเบียนรถทุกตัวสามารถใช้ได้ทั้งรถใหม่ (ป้ายแดง) หรือ รถเก่า (โดยการสลับป้าย)

• ทะเบียนรถทุกตัวเป็นทะเบียนใหม่ และ เป็นทะเบียนกราฟฟิค ออกโดยกรมขนส่งฯ อย่างถูกต้อง

• ติดต่อผมนายทะเบียนที่เบอร์
08-6666-7777หรือ 093-6666666

 


08-6666-7777, 093-6666666

เอกสารที่ต้องใช้และ
วิธีการดำเนินการจดทะเบียนรถ


ทะเบียนรถสวย VIP
1กก 1111
1กก 66
1กค 1111
1กง 9999
1กฎ 1111
1กฐ 1111
1กฒ 1111
1กภ 1
1กส 9
2กค 2222
2กฎ 1
2กณ 5
2กถ 333
2กน 1
2กษ 2222
3กก 333
3กน 3
3กพ 3333
3กร 3333
4กฆ 4444
4กช 55
4กท 4444
4กภ 5
4กฬ 444
4กอ 8
5กข 5555
5กข 6666
5กช 555
5กฐ 6
5กธ 5555
5กภ 5
5กม 5555
5กอ 5555
6กณ 6
6กถ 888
6กร 6666
6กษ 6
6กษ 8888
7กก 88
7กจ 7777
7กญ 777
7กย 11
7กศ 777
7กษ 7777
7กส 9
7กส 777
7กส 77
7กอ 777
7กฮ 777
8กช 8998
8กช 9889
8กฌ 999
8กฐ 8899
8กบ 44
8กพ 7
8กภ 8888
8กม 8
8กม 88
8กร 8
8กร 8899
8กร 999
กร 5
กร 444
ฆท 2222
ชช 3333
ฌฮ 1111
ญฒ 7777
ญษ 333
ญษ 6666
ฎร 7777
ภท 777
วอ 4444
ษร 77
ษร 9999
ษว 9999
ษษ 3333
สต 333
ทะเบียนสวย ป้ายกราฟฟิคชมพู/ม่วง ถูกที่สุดจักวาล
6กศ 7700
6กฬ 7711
6กอ 5757
7กญ 4433
7กฐ 2266
7กฐ 4433
7กล 3434
7กว 3434
เลขร้อย เลขพัน
1กบ 9000
2กฆ 100
2กย 2000
4กล 600
7กก 1000
8กภ 8000
8กร 8000
ฆฆ 3000
จง 5000
จจ 5000
ชถ 9000
ชฮ 6000
ธธ 2000
พพ 4000
วว 1000
เลขหาบ
1กส 7007
1กฬ 2002
2กก 3663
2กน 3113
3กษ 8448
4กพ 5445
5กก 6996
5กฌ 8778
5กน 9559
5กม 9559
5กย 8008
5กร 9559
5กล 8448
5กล 9779
5กว 9119
5กฬ 8668
6กก 8778
6กก 9009
6กข 7007
6กค 9009
6กช 5005
6กช 5665
6กช 6336
6กช 7997
6กญ 8008
6กณ 1661
6กด 8008
6กถ 5665
6กถ 6336
6กถ 8668
6กถ 9009
6กท 6886
6กท 7007
6กท 8008
6กบ 1221
6กบ 1661
6กบ 8008
6กบ 9009
6กพ 3663
6กพ 6226
6กภ 6886
6กภ 8008
6กภ 8668
6กม 5775
6กย 3113
6กล 8668
6กว 8668
6กส 1221
6กฬ 8448
6กฮ 7887
7กก 9779
7กช 1661
7กฒ 8778
7กณ 9779
7กท 8778
7กบ 9009
7กร 1551
7กล 3553
7กล 5005
7กศ 8778
7กษ 5775
8กค 1991
8กค 4884
8กค 8228
8กง 1551
8กง 3883
8กง 8118
8กง 8338
8กฉ 3883
8กฉ 8338
8กฌ 8118
8กฎ 3883
8กฐ 1221
8กฐ 1881
8กฐ 2112
8กฒ 4884
8กต 8448
8กถ 2552
8กถ 4334
8กถ 8228
8กท 1661
8กท 8118
8กท 8338
8กบ 9119
8กภ 5885
8กภ 8118
8กย 6886
8กร 6886
8กร 8118
ฆณ 8778
ฆถ 8558
ฆพ 7997
ฆย 5335
ฆฮ 9009
จง 5445
ฉอ 9009
ชต 4994
ชถ 8668
ชศ 2662
ฌฉ 2772
ฌฐ 8118
ฌน 5445
ฌพ 5445
ฌฬ 2112
ญก 3883
ญฌ 2882
ญฎ 2772
ญฒ 9449
ญม 5995
ญษ 1441
ฎธ 1331
ศช 1221
ศม 5335
ศย 2772
ษค 5005
ษง 2442
ษจ 1221
ษจ 8448
ษฐ 2552
ษต 7117
ษน 2992
ษน 3443
ษร 5665
ษล 1331
สช 1551
สน 7447
สร 8448
สล 4884
สว 4884
เลขสลับ
1กก 2626
1กก 3636
1กฎ 1919
1กท 2121
1กท 3030
1กน 1818
1กร 1414
1กษ 3030
1กฬ 1212
1กฬ 1414
2กก 2525
2กค 2525
2กช 2323
2กล 2424
4กฎ 8080
5กก 3636
5กก 9696
5กฌ 5959
5กฎ 5959
5กพ 1515
5กภ 9090
5กย 1515
5กร 4545
5กว 6969
5กษ 9595
5กส 6969
5กฬ 2525
5กอ 2626
5กอ 3939
5กฮ 5757
5กฮ 9595
6กก 1818
6กค 6868
6กช 3636
6กช 6868
6กช 7979
6กช 9090
6กฌ 3434
6กฌ 4848
6กฒ 2626
6กณ 2626
6กณ 3636
6กด 8080
6กถ 6767
6กถ 6969
6กถ 8686
6กถ 9090
6กท 3939
6กท 6969
6กธ 3636
6กบ 3838
6กบ 6969
6กบ 7878
6กบ 7979
6กบ 9696
6กภ 1616
6กภ 6868
6กภ 8484
6กภ 8686
6กษ 6767
6กฬ 4848
7กก 8080
7กข 2525
7กจ 1414
7กจ 2727
7กช 1717
7กช 2525
7กฐ 6868
7กบ 1515
7กล 2929
7กล 3434
7กว 3434
7กว 3838
7กษ 5757
7กอ 1212
8กก 3434
8กค 4848
8กฆ 4848
8กง 1515
8กง 3838
8กฌ 1414
8กฎ 1414
8กฎ 3838
8กฐ 1212
8กท 1919
8กท 2424
8กท 2929
8กท 3838
8กท 9090
8กธ 6868
8กน 4545
8กน 6868
8กบ 4545
8กบ 6969
8กภ 1515
8กภ 5858
8กม 2424
8กร 1818
8กร 1919
8กร 2525
8กร 7979
ฆม 1919
ฆษ 2323
ชท 3737
ชฟ 2828
ชศ 4848
ฌฎ 3434
ญฬ 6969
ญฮ 1010
ฎอ 2525
วว 1212
ศฎ 4747
ษน 1919
ษห 2121
ษฬ 3737
ษอ 3636
สร 3030
สล 4848
สล 9292
สษ 3232
เลขคู่
1กก 5544
1กก 6622
1กค 2211
1กค 5511
1กค 6633
1กท 2211
1กร 2200
1กร 3322
1กส 5566
1กอ 5544
2กข 2244
2กค 1177
3กญ 3366
3กฐ 3366
3กฒ 6633
3กส 2200
4กภ 8811
5กก 2255
5กค 3355
5กช 9955
5กบ 1177
5กพ 3355
5กพ 5544
5กร 5511
5กอ 4455
5กอ 5544
5กฮ 1155
5กฮ 3388
5กฮ 4455
5กฮ 6655
6กก 9966
6กข 1166
6กฉ 5566
6กช 3366
6กญ 6600
6กฒ 6611
6กณ 5566
6กด 8866
6กด 9966
6กถ 5566
6กถ 6699
6กถ 8866
6กท 1166
6กท 6699
6กน 2266
6กน 7788
6กบ 1166
6กบ 2266
6กบ 3366
6กบ 6633
6กบ 6699
6กบ 7799
6กภ 4477
6กภ 8866
6กม 1155
6กส 1133
6กฬ 4488
6กฮ 5566
7กก 9977
7กจ 2277
7กจ 7722
7กญ 3399
7กฒ 7788
7กณ 7799
7กด 2233
7กพ 1133
7กพ 1144
7กพ 5511
7กร 1155
7กล 1144
7กศ 7788
7กษ 5577
7กส 8877
7กอ 3322
8กฆ 1155
8กฆ 2288
8กง 1155
8กจ 4488
8กฉ 4488
8กช 2244
8กฐ 1122
8กฐ 1188
8กฒ 4488
8กถ 2299
8กถ 3344
8กถ 3388
8กท 1166
8กท 3388
8กท 5566
8กท 6688
8กธ 6688
8กธ 7788
8กน 2233
8กน 3388
8กน 5566
8กน 6688
8กบ 1199
8กบ 2244
8กบ 2288
8กพ 6688
8กภ 5588
8กภ 8855
8กม 1144
8กม 3388
8กม 5566
8กย 6688
8กย 8866
8กร 1188
8กร 6688
8กร 8866
กก 3355
ฆน 1188
ฆน 8811
ชร 3355
ชว 3366
ฌช 2211
ฌธ 2233
ฌล 3366
ญก 1155
ญข 4466
ฎอ 1199
พศ 3355
ศน 1133
ษข 2266
ษง 2244
ษม 8811
ษอ 1122
สน 5544
สห 3355
เลขเรียง
2กก 345
2กก 567
6กช 123
6กฎ 6789
6กบ 1234
6กพ 678
6กษ 678
7กก 456
8กถ 5678
8กท 2345
8กน 1234
8กบ 6789
8กภ 1234
กจ 456
กอ 789
ฆฆ 234
ชภ 234
ชม 456
พง 678
ษม 234
ษร 4567
อักษรเบิ้ล
กก 3355
ฆฆ 234
ฆฆ 3000
จจ 5000
ชช 3333
ธธ 2000
พพ 4000
วว 1000
วว 1212
ษษ 3333
อักษรพิเศษ ป้ายขาว-ดำ
1กก 27
1กก 861
1กบ 69
2กฎ 2422
2กฒ 69
3กก 1681
3กก 1686
4กล 600
6กย 16
6กว 78
กค 13
กท 654
กท 899
กพ 12
กพ 69
กย 69
กล 27
ฆร 18
งบ 36
จง 5000
ชถ 16
ญฐ 13
ฎย 50
ฐจ 21
ฐร 21
ธก 69
ธข 50
ธธ 2000
พจ 38
พศ 3355
ภษ 15
ศส 7577
ษน 168
สฐ 69
สอ 81
ทะเบียน จ.ชลบุรี
กอ 1234
กอ 5000
กอ 8000
ขข 1
ขข 2
ขข 8
ขข 111
ขข 888
ขข 1000
ขข 1111
ขข 7777
ขข 9000
ขค 1000
ขค 2000
ขง 1
ขง 8888
ขจ 1
ขจ 111
ขจ 123
ขจ 222
ขจ 3000
ขจ 7777
ขจ 9000
ขท 1
ขท 222
ขธ 55
ขว 345
ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า)
นง 2222
นฉ 7777
นว 4444
ฬบ 333
ฬษ 7777
อง 3
อง 22
อน 33
อน 1234
ออ 3
ฮฐ 6
ฮฐ 6666
ฮภ 4444
ฮร 1111
ฮล 11
ฮล 333
ฮล 1000
ฮล 7777
ฮล 8888
ฮว 3
ฮว 11
ฮว 99
ฮว 555
ฮว 5555
ฮว 5678
ฮว 6688
ฮว 7777
ฮว 8888
ฮว 999
ฮว 9999
ฮษ 6
ฮษ 222
ฮษ 456
ฮษ 1111
ฮษ 5555
ฮษ 6666
ฮอ 1818
ฮอ 5
ฮอ 5555
ฮอ 5599
ฮอ 6
ฮอ 6969
ฮอ 8899
ฮอ 9889
ฮอ 999
ฮอ 9999
ทะเบียน จ. นครราชสีมา ( โคราช )
กย 9
กย 99
กย 3333
กย 7777
ขก 1
ขก 6
ขก 11
ขก 33
ขก 88
ขก 222
ขก 678
ขก 777
ขก 999
ขก 1000
ขก 1111
ขก 2222
ขก 3333
ขก 9999
ขข 1111
ขข 9999
ขค 234
ขค 3456
ทะเบียน จ. นครปฐม
กท 9999
กบ 1
กบ 2
กบ 3
กบ 11
กบ 33
กบ 66
กบ 111
กบ 123
กบ 345
กบ 678
กบ 777
กบ 1111
กบ 2345
กบ 5555
กบ 8888
ทะเบียน จ. เชียงใหม่
กอ 1111
กอ 7777
ขข 6666
ขข 8888
ขค 888
ขค 999
ขค 1111
ขค 5555
ขค 7777
ขจ 1
ขฉ 8
ขฉ 123
ขฉ 5678
ขล 4444
ขอ 2
ทะเบียนรถกระบะ ( ป้ายเขียว )
1ฒฐ 1
1ฒฒ 11
1ฒฒ 88
1ฒฒ 99
1ฒฒ 111
1ฒฒ 456
1ฒฒ 1111
1ฒฒ 1155
1ฒฒ 1212
1ฒฒ 1234
1ฒณ 1111
1ฒธ 1
ณฮ 3333
ทะเบียน จ. นนทบุรี
กร 1
กร 2
กร 7
กร 234
กร 777
กร 1111
กร 2000
กร 7777
กร 8000
กษ 1
ทะเบียน จ.ขอนแก่น
กม 9999
กย 1
ขก 2
ขก 3
ขก 8
ขก 33
ขก 88
ขก 888
ขก 5555
ขข 1
ขข 2
ขข 3
ทะเบียน จ.บึงกาฬ
กก 1
กก 6
กก 9
กก 22
กก 66
กก 666
กก 6666
ทะเบียน จ. ภูเก็ต
กบ 9
กพ 789
กพ 9999
กม 1111
กม 6789
กย 6666
กร 333
กล 2
กล 5
กล 8
กล 55
กล 5678
กล 6789
กว 1
ขข 1
ทะเบียน จ.อุบลราชธานี
กน 1
กน 6
กน 22
กน 88
กน 222
กน 345
กน 567
กน 666
กน 678
กน 888
กน 999
กน 1000
กน 1818
กน 2000
กน 2332
กน 2525
กน 4455
กน 4545
กน 4554
กน 6699
กน 6789
กน 7272
กน 7788
กน 8000
กน 8877
กบ 444
กบ 456
กบ 666
กบ 678
กบ 1000
กบ 1155
กบ 1221
กบ 1234
กบ 1414
กบ 2000
กบ 2525
กบ 3000
กบ 3366
กบ 5555
กบ 5678
กบ 8000
กบ 9000
กบ 9009
กบ 9119
กพ 8
กร 1
กร 1111
กร 2222
กร 9999
ทะเบียน จ. ประจวบคีรีขันธ์
กจ 1
กจ 9999
ทะเบียนรถกระบะ จ.ภูเก็ต
บบ 55
บบ 1111
บบ 5555
บบ 7777
บบ 8888
บบ 9999
ทะเบียน อำเภอเบตง ทะเบียนรถคลาสสิค อำเภอเดียว
กค 5555
กค 9999
ทะเบียน จ. ชัยภูมิ
กท 1
กท 9999