สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 08-6666-7777, 08-3000-4000
เลขทะเบียน :
ชื่อ-นามสกุล :
*
ที่อยู่ :
*
มือถือ :
*
แฟกซ์ :
E-mail :
*
 
ค้นหา เลขทะเบียนสวย
-

• ทะเบียนรถทุกตัวสามารถใช้ได้ทั้งรถใหม่ (ป้ายแดง) หรือ รถเก่า (โดยการสลับป้าย)

• ทะเบียนรถทุกตัวเป็นทะเบียนใหม่ และ เป็นทะเบียนกราฟฟิค ออกโดยกรมขนส่งฯ อย่างถูกต้อง

• ติดต่อผมนายทะเบียนที่เบอร์
08-6666-7777หรือ 093-6666666

 


08-6666-7777, 093-6666666

เอกสารที่ต้องใช้และ
วิธีการดำเนินการจดทะเบียนรถ


ทะเบียนรถสวย VIP
1กก 6
1กก 1111
1กก 6666
1กข 6666
1กง 99
1กง 9999
1กฌ 1111
1กฎ 1111
1กฐ 1111
1กท 6666
1กบ 8989
1กภ 6
1กม 9
1กว 1111
1กษ 6
1กส 8
1กส 9
1กส 1111
1กส 2222
1กอ 9
2กก 2
2กก 5
2กก 8888
2กค 2222
2กฆ 111
2กณ 5
2กณ 222
2กถ 333
2กถ 777
2กธ 333
2กน 7
2กบ 1111
2กร 3333
2กษ 11
2กษ 2222
3กก 4
3กก 33
3กก 333
3กข 7
3กค 3333
3กญ 88
3กฎ 33
3กฒ 33
3กด 22
3กน 3333
3กพ 3333
3กย 3333
3กร 4
3กร 333
3กร 3333
3กว 5
4กก 1111
4กข 4
4กฆ 4444
4กง 8
4กฎ 555
4กต 88
4กต 7777
4กท 4444
4กธ 4444
4กบ 4444
4กภ 44
4กอ 8
5กก 9
5กก 6666
5กข 5555
5กข 6666
5กจ 66
5กช 555
5กฒ 555
5กถ 555
5กท 6
5กธ 5555
5กพ 555
5กภ 5
5กม 8
5กม 5555
5กย 55
5กล 11
5กอ 9
5กอ 11
5กอ 5555
5กอ 6666
6กข 6666
6กข 8888
6กง 999
6กฉ 6
6กฉ 6666
6กญ 6
6กฎ 888
6กฒ 66
6กฒ 666
6กณ 6
6กณ 6666
6กถ 9
6กถ 888
6กท 88
6กท 9898
6กน 6666
6กพ 99
6กภ 6
6กภ 4444
6กภ 7777
6กม 777
6กร 6666
6กว 8
6กว 8888
6กษ 6
6กส 99
6กฮ 111
7กก 6
7กก 9999
7กจ 66
7กจ 77
7กจ 7777
7กญ 777
7กฐ 7
7กน 77
7กน 777
7กผ 8
7กภ 999
7กย 8
7กย 11
7กร 1
7กร 7
7กร 11
7กร 111
7กร 999
7กร 9889
กร 5
ขค 3333
ฆฆ 222
ฆฆ 4444
ฆญ 333
ฆณ 55
ฆด 111
ฆด 666
ฆท 2222
ฆบ 3333
ฆม 222
ฆษ 2222
จก 9898
ชช 3333
ฌข 8888
ฌร 5555
ญช 4444
ญฒ 7777
ญณ 3333
ญบ 1
ญษ 333
ญษ 6666
ฎบ 1111
ฎภ 4444
ฎภ 5555
ธง 4444
ธม 7777
พพ 444
ภภ 666
วอ 4444
ศร 5555
ศอ 99
ษษ 3333
สจ 888
สช 9988
สณ 6
ทะเบียนสวย ป้ายกราฟฟิคชมพู/ม่วง ถูกที่สุดจักวาล
6กถ 7337
6กถ 7447
6กภ 4747
เลขร้อย เลขพัน
1กบ 9000
1กฬ 2000
2กฆ 100
2กท 10
2กพ 4000
2กษ 8000
3กส 4000
4กล 600
5กบ 500
6กฮ 9000
7กก 1000
7กฐ 7000
กม 1000
ฆต 8000
ฆม 5000
ฆอ 1000
จง 5000
จจ 5000
ฉก 1000
ชฮ 6000
ธธ 2000
พพ 4000
เลขหาบ
1กท 5995
1กษ 5445
1กส 7007
1กฬ 2002
2กก 3663
2กฎ 2552
2กน 3113
3กจ 7007
3กถ 2002
3กษ 8448
4กพ 5445
4กภ 9559
5กก 6996
5กช 5995
5กฌ 8778
5กน 9559
5กบ 4554
5กภ 2882
5กภ 5885
5กม 7887
5กม 8558
5กม 9559
5กย 8008
5กร 9559
5กล 1001
5กล 5445
5กล 8448
5กล 9119
5กล 9779
5กว 5005
5กว 5995
5กว 8448
5กว 9119
5กษ 5995
5กส 8558
5กส 8668
5กฬ 8668
5กอ 4554
5กอ 4884
5กฮ 5445
6กก 6006
6กก 8778
6กก 9009
6กก 9779
6กข 7007
6กค 9009
6กจ 5005
6กช 3883
6กช 5005
6กช 5665
6กช 6336
6กช 6996
6กช 7997
6กช 8558
6กช 9669
6กฌ 9669
6กญ 8008
6กฒ 8668
6กณ 1661
6กณ 6336
6กด 1221
6กด 2662
6กด 8008
6กถ 5665
6กถ 6336
6กถ 7337
6กถ 7447
6กถ 8668
6กถ 9009
6กท 5335
6กท 6336
6กท 6886
6กท 7007
6กท 8008
6กธ 2662
6กธ 9669
6กบ 1221
6กบ 1661
6กบ 2772
6กบ 5665
6กบ 6556
6กบ 7997
6กบ 8008
6กบ 9009
6กพ 3663
6กพ 6226
6กภ 6886
6กภ 8008
6กภ 8668
6กม 6996
6กย 3113
6กร 2552
6กร 7887
6กร 9669
6กล 8668
6กว 8668
6กส 1221
6กฬ 8448
6กอ 7997
6กอ 9779
6กฮ 7887
7กก 7997
7กก 9779
7กค 1881
7กช 1661
7กช 8118
7กฐ 9559
7กฒ 8778
7กณ 9779
7กถ 7007
7กถ 7997
7กถ 9779
7กท 8778
7กน 7997
7กบ 2772
7กบ 7997
7กบ 9009
7กพ 8778
7กพ 9119
7กย 9119
7กร 1551
7กร 5115
7กร 8778
ฆฆ 3883
ฆฆ 5775
ฆช 5775
ฆฐ 7667
ฆณ 8778
ฆด 1221
ฆท 4224
ฆธ 5775
ฆบ 6886
ฆผ 3663
ฆผ 7667
ฆพ 7447
ฆพ 7997
ฆม 1001
ฆม 9009
ฆย 6886
ฆร 6886
ฆร 7667
ฆล 8778
ฆษ 6776
ฆอ 8118
จง 5445
ฉอ 9009
ชข 5335
ชท 8778
ชม 6886
ชศ 2662
ฌข 3553
ฌฐ 8118
ฌธ 9339
ญก 3883
ญถ 8228
ฎธ 1331
ศณ 3223
ศท 6996
ศย 2772
ษค 5005
ษต 5225
ษต 7117
ษน 2992
ษร 5665
ษห 9779
ษอ 2992
ษอ 9779
เลขสลับ
1กก 2626
1กก 3030
1กก 3636
1กก 5050
1กก 8484
1กท 3030
1กร 1414
1กษ 3030
2กก 2525
2กก 3434
2กค 2525
3กฮ 7979
4กก 5353
4กก 8181
4กฎ 8080
4กผ 5454
4กผ 6868
5กก 8080
5กก 9696
5กค 1515
5กค 2525
5กจ 5959
5กช 5959
5กฐ 8585
5กท 9595
5กบ 5959
5กบ 9090
5กผ 1515
5กผ 5454
5กพ 1515
5กพ 1616
5กพ 6363
5กพ 8181
5กภ 9090
5กม 1515
5กม 6969
5กย 1515
5กย 2323
5กร 1515
5กร 3535
5กร 7979
5กล 4545
5กว 4545
5กว 6969
5กษ 9595
5กส 1515
5กส 5656
5กส 6969
5กฬ 2525
5กอ 2626
5กอ 3535
5กอ 3939
5กอ 6969
5กฮ 4545
5กฮ 5757
6กก 1818
6กก 5656
6กก 9090
6กก 9797
6กค 6868
6กฆ 6969
6กจ 6969
6กช 3636
6กช 4545
6กช 5656
6กช 6868
6กช 7979
6กช 9090
6กช 9797
6กฌ 2525
6กฌ 3434
6กฌ 4848
6กฌ 7878
6กฎ 6060
6กฐ 6969
6กณ 1616
6กณ 2626
6กณ 3636
6กณ 5656
6กณ 9696
6กด 8080
6กถ 6363
6กถ 6767
6กถ 6868
6กถ 6969
6กถ 8686
6กถ 9090
6กท 3636
6กท 3939
6กท 6969
6กธ 3636
6กน 6969
6กน 7878
6กน 9696
6กบ 1212
6กบ 3838
6กบ 6969
6กบ 7878
6กบ 7979
6กบ 9696
6กผ 6969
6กผ 9696
6กภ 1616
6กภ 4747
6กภ 6868
6กภ 8484
6กภ 8686
6กย 8787
6กร 1616
6กร 8787
6กว 1212
6กษ 6767
6กฬ 4848
6กอ 7979
6กฮ 6969
7กก 7979
7กก 8080
7กก 9797
7กข 2525
7กค 8484
7กจ 1414
7กจ 2323
7กจ 2727
7กช 1717
7กช 2525
7กช 3434
7กฐ 6868
7กฒ 6969
7กณ 2727
7กณ 7979
7กถ 7979
7กถ 9797
7กน 7979
7กบ 1515
7กบ 1616
7กบ 7979
7กพ 1717
7กพ 3737
7กย 2828
7กร 1515
7กร 5151
7กร 6060
7กร 7878
ฆฆ 1818
ฆฆ 3838
ฆฆ 4949
ฆฆ 5656
ฆฆ 6767
ฆฆ 6868
ฆช 3737
ฆฎ 7878
ฆน 2323
ฆบ 6060
ฆบ 9797
ฆผ 3636
ฆม 4040
ฆย 3636
ฆร 1212
ฆร 1313
ฆร 3737
ฆร 7878
ฆล 6060
ฆษ 2323
ชฐ 8383
ชป 3030
ชร 4343
ฌฉ 8383
ฌร 7878
ญท 2929
ญฮ 1010
ฎอ 2525
พจ 3131
วน 1818
วว 1212
วว 1717
ษอ 3636
สจ 3434
สล 4848
สษ 3232
สส 1313
เลขคู่
1กก 3311
1กก 3322
1กก 5544
1กก 6622
1กค 6633
1กร 2200
1กร 3322
1กอ 5544
2กค 1177
3กญ 3366
3กฐ 3366
3กฒ 6633
3กบ 3366
3กส 2200
3กอ 8855
3กฮ 9977
4กภ 1188
4กภ 8811
4กร 5544
5กก 2255
5กก 4455
5กก 5566
5กค 3355
5กช 3355
5กช 9955
5กฐ 4455
5กฒ 1155
5กธ 9955
5กบ 1177
5กพ 2255
5กพ 3355
5กพ 4455
5กพ 5544
5กภ 5599
5กร 1166
5กร 5511
5กร 9955
5กว 3388
5กอ 3388
5กอ 4455
5กอ 5544
5กฮ 3388
5กฮ 4455
5กฮ 5599
5กฮ 6655
6กก 3366
6กก 9966
6กข 1166
6กข 6699
6กจ 6633
6กฉ 5566
6กช 3366
6กช 7799
6กฌ 9966
6กญ 6600
6กฎ 9966
6กฒ 6611
6กณ 4455
6กณ 5566
6กณ 6622
6กณ 6677
6กด 8866
6กถ 5566
6กถ 6677
6กถ 6688
6กถ 6699
6กถ 8866
6กท 1166
6กท 6699
6กธ 4466
6กน 2266
6กน 6699
6กน 7788
6กน 9966
6กบ 1166
6กบ 2266
6กบ 3366
6กบ 3388
6กบ 6633
6กบ 6699
6กบ 7799
6กภ 4477
6กภ 8866
6กม 1155
6กย 3311
6กย 6622
6กย 6699
6กล 6699
6กส 1133
6กฬ 4488
6กอ 7799
6กอ 9977
6กฮ 5511
6กฮ 5566
6กฮ 6699
6กฮ 9966
7กก 9977
7กจ 2233
7กจ 2277
7กจ 7722
7กจ 7788
7กฐ 6677
7กฒ 7788
7กณ 2233
7กณ 7799
7กด 2233
7กถ 1122
7กถ 7799
7กถ 9977
7กท 1177
7กบ 1155
7กบ 1177
7กบ 2277
7กพ 1133
7กพ 1144
7กพ 1177
7กย 2288
7กร 1155
7กร 2244
7กร 7788
กก 3355
กร 1122
กอ 5511
ฆฆ 1122
ฆฆ 6655
ฆถ 7722
ฆท 8811
ฆธ 1166
ฆน 1188
ฆน 2277
ฆน 8811
ฆผ 5544
ฆพ 1166
ฆพ 6622
ฆภ 1166
ฆม 3377
ฆย 4455
ฆว 8811
ฆฬ 1166
ฆอ 2200
ฆฮ 5500
ฉน 2244
ชว 3366
ฌฐ 5533
ฌม 2211
ฌล 3366
ญข 3377
ญช 3311
ญฌ 8833
ญต 5544
ญศ 5577
พศ 3355
ษข 2266
สน 5544
เลขเรียง
1กฬ 3456
1กอ 3456
2กก 345
2กก 567
3กค 3456
3กจ 5678
3กบ 456
3กภ 456
4กค 123
4กธ 567
4กบ 456
4กภ 5678
5กผ 6789
6กฆ 2345
6กช 123
6กช 678
6กฌ 6789
6กญ 789
6กญ 6789
6กฎ 6789
6กณ 6789
6กด 6789
6กบ 123
6กบ 1234
6กพ 234
6กพ 678
6กพ 6789
6กษ 678
6กส 1234
7กก 456
7กญ 789
7กด 456
7กบ 234
กจ 234
กจ 456
กอ 234
ฆข 123
ฆฆ 678
ฆฆ 1234
ฆม 4567
ฆฮ 4567
ชฉ 123
ญบ 456
ฐล 456
ธบ 2345
พอ 567
สฉ 234
อักษรเบิ้ล
1กก 6
2กก 2
กก 3355
ฆฆ 678
ฆฆ 1122
ฆฆ 1234
ฆฆ 1818
ฆฆ 3838
ฆฆ 3883
ฆฆ 4444
ฆฆ 4949
ฆฆ 5656
ฆฆ 5775
ฆฆ 5959
ฆฆ 6655
ฆฆ 6767
ฆฆ 6868
จจ 5000
ชช 3333
ธธ 2000
พพ 444
พพ 4000
ภภ 666
วว 1717
ษษ 3333
สส 1313
อักษรพิเศษ ป้ายขาว-ดำ
1กก 27
1กก 67
1กบ 24
1กบ 69
2กฎ 2422
2กฒ 69
2กท 10
3กฮ 45
4กล 600
6กย 16
7กธ 89
กค 25
กค 69
กท 654
กท 899
กม 1000
กล 27
ฆฒ 21
งบ 36
จง 2007
จง 5000
ฉก 1000
ชถ 16
ชศ 69
ชฮ 13
ญฐ 13
ฎช 9939
ฎย 50
ฐจ 21
ฐท 21
ฐน 96
ฐร 21
ธก 69
ธข 50
ธธ 2000
ธอ 57
พค 38
พศ 3355
ภย 13
วก 28
วว 1717
วว 3131
วอ 6777
ศค 27
ศส 7577
ษข 23
ษน 168
ษม 686
สช 36
สอ 27
สอ 81
ทะเบียน จ.ชลบุรี
กว 88
กอ 8
กอ 9
กอ 88
กอ 1234
กอ 5000
กอ 8000
ขข 1
ขข 2
ขข 8
ขข 111
ขข 888
ขข 1000
ขข 1111
ขข 5555
ขข 7777
ขข 9000
ขค 2
ขค 1000
ขค 2000
ขง 1
ขง 7
ขง 88
ขง 8888
ขจ 1
ขจ 6
ขจ 11
ขจ 111
ขจ 123
ขจ 222
ขจ 3000
ขจ 7777
ขจ 9000
ขฉ 88
ขฉ 2222
ขท 1
ขท 222
ขธ 8
ขธ 55
ขธ 66
ขธ 99
ขธ 111
ขธ 5555
ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า)
นง 2222
นฉ 7777
นว 4444
ฬบ 333
ฬษ 7777
อก 1234
อง 3
อง 22
อน 33
อน 1234
ฮฐ 6
ฮฐ 6666
ฮภ 4444
ฮล 11
ฮล 333
ฮล 1000
ฮล 7777
ฮล 8888
ฮว 3
ฮว 11
ฮว 99
ฮว 555
ฮว 3366
ฮว 5555
ฮว 5678
ฮว 6688
ฮว 7777
ฮว 9955
ฮว 9999
ฮษ 6
ฮษ 33
ฮษ 222
ฮษ 456
ฮษ 555
ฮษ 999
ฮษ 1111
ฮษ 1234
ฮษ 1818
ฮษ 5555
ฮษ 6666
ฮษ 8888
ฮษ 9977
ทะเบียน จ. นครราชสีมา ( โคราช )
กย 9
กย 99
กย 3333
กย 7777
กล 2
กล 6
กล 77
กว 8
กว 77
กว 3333
กว 5555
กอ 1
กอ 2
กอ 6
กอ 8
กอ 11
กอ 66
กอ 99
กอ 456
กอ 666
กอ 678
กอ 888
กอ 1000
กอ 1111
กอ 1234
กอ 6666
กอ 8888
กอ 9889
ขก 1
ขก 6
ขก 11
ขก 33
ขก 88
ขก 222
ขก 678
ขก 777
ขก 999
ขก 1000
ขก 1111
ขก 2222
ขก 3333
ขก 9999
ขข 1111
ขข 9999
ขค 234
ขค 3456
ทะเบียน จ. นครปฐม
กท 9999
กบ 1
กบ 2
กบ 3
กบ 6
กบ 8
กบ 11
กบ 33
กบ 66
กบ 111
กบ 123
กบ 345
กบ 678
กบ 777
กบ 1111
กบ 2345
กบ 5555
กบ 8888
ทะเบียน จ. เชียงใหม่
กอ 55
กอ 999
กอ 1111
กอ 7777
ขข 6
ขข 1616
ขข 6666
ขข 8888
ขข 9999
ขค 1
ขค 8
ขค 888
ขค 999
ขค 1111
ขค 1234
ขค 5555
ขค 7777
ขง 5
ขง 555
ขง 1234
ขง 5555
ขฉ 8
ขฉ 11
ขฉ 123
ขฉ 234
ขฉ 456
ขฉ 789
ขฉ 5678
ขฉ 8888
ขฉ 9889
ขธ 222
ขธ 333
ขธ 4444
ทะเบียนรถกระบะ ( ป้ายเขียว )
1ฒฐ 1
1ฒฒ 11
1ฒฒ 88
1ฒฒ 99
1ฒฒ 111
1ฒฒ 456
1ฒฒ 1111
1ฒฒ 1155
1ฒฒ 1212
1ฒฒ 1234
1ฒฒ 8008
1ฒณ 1111
1ฒธ 1
ณฮ 3333
ผผ 8888
ทะเบียน จ. นนทบุรี
กร 1
กร 2
กร 7
กร 8
กร 234
กร 777
กร 1111
กร 2000
กร 7777
กร 8000
กษ 1
อักษรหมวด 1กก. , 2กก. , 3กก.
1กก 861
1กก 3366
1กก 6677
1กก 8008
1กก 8787
1กก 9933
1กก 9944
3กก 861
3กก 1681
3กก 1686
ทะเบียน จ.ขอนแก่น
ขก 2
ขก 3
ขก 8
ขก 33
ขก 88
ขก 888
ขก 5555
ขข 1
ขข 2
ขข 3
ทะเบียน จ.บึงกาฬ
กก 1
กก 6
กก 9
กก 22
กก 66
กก 666
กก 6666
ทะเบียน จ. ภูเก็ต
กบ 9
กพ 789
กพ 9999
กม 1111
กม 6789
กย 6666
กร 333
กร 1111
กล 1
กล 2
กล 5
กล 8
กล 9
กล 11
กล 55
กล 66
กล 99
กล 1111
กล 2222
กล 5555
กล 5678
กล 6789
กล 7777
กล 8888
กล 9999
กว 1
กว 8
กว 11
กว 3333
กว 6969
ทะเบียน จ.อุบลราชธานี
กน 1
กน 6
กน 22
กน 88
กน 222
กน 345
กน 567
กน 666
กน 678
กน 888
กน 999
กน 1000
กน 1818
กน 2000
กน 2222
กน 2233
กน 2332
กน 2424
กน 2525
กน 4455
กน 4545
กน 4554
กน 6699
กน 6789
กน 7272
กน 7777
กน 7788
กน 7878
กน 8000
กน 8877
กบ 8
กบ 345
กบ 444
กบ 456
กบ 666
กบ 678
กบ 888
กบ 1000
กบ 1155
กบ 1221
กบ 1234
กบ 1414
กบ 2000
กบ 2525
กบ 3000
กบ 3366
กบ 5555
กบ 5678
กบ 6789
กบ 8000
กบ 8888
กบ 9000
กบ 9009
กบ 9119
กบ 9999
กพ 8
กร 1
กร 1111
กร 2222
กร 9999
ทะเบียน จ. ประจวบคีรีขันธ์
กจ 1
กจ 2
กจ 9999
ทะเบียน จ. เชียงราย
กบ 1
กบ 8
กบ 11
กบ 88
กบ 99
กบ 222
กบ 456
กบ 678
กบ 777
กบ 999
กบ 1111
กบ 1234
กบ 2345
กบ 3333
กบ 5555
กบ 9999
ทะเบียนรถกระบะ จ.ภูเก็ต
บบ 55
บบ 1111
บบ 5555
บบ 7777
บบ 8888
บบ 9999
ทะเบียน อำเภอเบตง ทะเบียนรถคลาสสิค อำเภอเดียว
กค 5555
กค 9999