กรณีรถใหม่ป้ายแดง


1. รับเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบก (หมอชิต)
2. เซ็นเอกสารในช่องผู้รับโอน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ
3. นำเอกสารส่งตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อทำการจดทะเบียนต่อไป

 

เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารประกอบการจดทะเบียนรถใหม่

 1. หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
 2. หนังสือแสดงสิทธิเลขหมายทะเบียน (ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)

  ลงนามในเอกสาร ในเอกสารทุกฉบับให้สมบูรณ์

  ส่งมอบโชว์รูมที่ออกรถ

ขั้นตอนการยื่นสลับป้าย
เอกสารที่ต้องใช้

 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)
 4. กรอกเอกสารใน ใบคำขอ (อื่นๆ)
  ระบุเพื่อขอทำการสลับป้ายทะเบียนรถ
  จากหมายเลขทะเบียน.................เป็น................
 5. หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
 6. ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล

  ยื่นตรวจเอกสารที่ ชั้น 2 อาคาร 2 ช่องขวาสุด ( ข้างช่อง 1 ติดกับเคาเตอร์ตำรวจจราจร )

  ดำเนินการตัดเลขที่ ชั้น 4 อาคาร 2

  นำเอกสารทั้งหมดมายื่นที่ ช่อง 36 อาคาร 2 ชั้น 2 จะได้รับใบรับเรื่องจากกรมการขนส่งทางบก ให้รอ 3-5 วัน วันทำการ โดยสามารถโทรมาตรวจสอบว่าเรื่องเสร็จหรือไม่ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในใบรับเรื่อง 3 - 5 วัน

  เมื่อเรื่องเสร็จให้นำใบรับเรื่อง กลับมายื่นที่ช่อง 36 จะได้รับบัตรคิว เพื่อรอชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 1,775 บาท ที่ช่อง 32 - 35

  รอเรียกชำระเงิน เมื่อชำระเงินเสร็จให้นั่งรอใบเสร็จรับเงิน , สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และแผ่นป้ายวงกลม  

  ให้นำใบเสร็จรับเงินไปรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ ที่ชั้น 1 อาคาร 3 ให้นำแผ่นป้ายทะเบียนเดิมไปเปลี่ยนด้วย  

กรณีรถจัดไฟแนนซ์อยู่ ต้องเพิ่มเติมเอกสารดังนี้

 1. สำเนาหนังรับรองบริษัท (ไฟแนนซ์)
 2. หนังสือมอบอำนาจจาก ไฟแนนซ์
 3. หนังสือยินยอม
  - ผู้เช่าซื้อลงนามในช่องผู้ขอใช้
  - ไฟแนนซ์ ลงนามในช่องผู้ยินยอม
ค้นหา เลขทะเบียนสวย
-

• ทะเบียนรถทุกตัวสามารถใช้ได้ทั้งรถใหม่ (ป้ายแดง) หรือ รถเก่า (โดยการสลับป้าย)

• ทะเบียนรถทุกตัวเป็นทะเบียนใหม่ และ เป็นทะเบียนกราฟฟิค ออกโดยกรมขนส่งฯ อย่างถูกต้อง

• ติดต่อผมนายทะเบียนที่เบอร์
08-6666-7777หรือ 08-3000-4000

 


08-6666-7777, 08-3000-4000

เอกสารที่ต้องใช้และ
วิธีการดำเนินการจดทะเบียนรถ


ทะเบียนรถสวย VIP
1กก 7
1กก 88
1กก 99
1กก 7777
1กข 6666
1กฆ 111
1กง 8
1กง 99
1กง 111
1กง 666
1กง 999
1กง 9999
1กฉ 22
1กฌ 111
1กฌ 1111
1กญ 7
1กฎ 1111
1กฐ 1111
1กณ 22
1กถ 1111
1กธ 3
1กบ 7
1กพ 99
1กภ 3
1กภ 6
1กม 9
1กร 4444
1กล 4444
1กว 1111
1กส 4
1กส 9
1กส 11
1กส 1111
1กส 2222
1กฬ 2
1กฬ 5
1กอ 4
1กอ 9
1กอ 9999
1กฮ 222
2กก 2
2กก 5
2กก 11
2กก 4444
2กก 8888
2กค 2222
2กฆ 111
2กญ 8
2กญ 11
2กฎ 4444
2กฐ 222
2กฒ 3
2กณ 5
2กด 5
2กด 5555
2กถ 2
2กถ 333
2กถ 777
2กถ 2222
2กธ 333
2กธ 2222
2กน 2
2กน 7
2กบ 333
2กบ 777
2กภ 5
2กภ 222
2กม 1
2กร 3333
2กล 22
2กษ 11
2กษ 2222
2กส 4
2กส 5
2กอ 3
2กฮ 3
3กก 1
3กก 2
3กก 4
3กก 666
3กก 6666
3กข 7
3กค 1
3กค 3333
3กญ 7
3กญ 88
3กฎ 33
3กฐ 33
3กฒ 33
3กณ 33
3กด 4
3กด 22
3กถ 4
3กน 33
3กน 3333
3กผ 444
3กผ 3333
3กพ 3333
3กภ 22
3กภ 333
3กม 33
3กย 3333
3กย 9889
3กร 4
3กร 9
3กล 77
3กล 3333
3กล 9999
3กว 5
3กว 9999
3กษ 7
3กษ 333
3กส 3333
3กฮ 3333
4กก 1111
4กข 4
4กข 444
4กข 4444
4กง 8
4กต 88
4กต 7777
4กถ 333
4กท 4
4กท 6
4กท 8
4กธ 8888
4กบ 44
4กล 555
4กฬ 3
5กข 5555
5กค 5555
5กง 5
5กง 555
5กฉ 111
5กช 88
5กช 555
5กฌ 555
5กณ 111
5กณ 555
5กณ 666
5กถ 555
5กถ 5555
5กถ 9889
5กท 6
5กท 555
5กท 999
5กธ 5
5กธ 5555
5กบ 444
5กบ 666
5กบ 6666
5กบ 9898
กค 11
กธ 8899
กพ 9999
กร 9889
ขก 8899
ฆก 8
ฆก 9
ฆฆ 1
ฆฆ 666
ฆฆ 888
ฆฆ 999
ฆฆ 4444
ฆฌ 8
ฆฌ 99
ฆฌ 1111
ฆฐ 555
ฆฒ 555
ฆณ 55
ฆณ 5555
ฆด 55
ฆด 111
ฆด 666
ฆถ 3
ฆถ 33
ฆถ 55
ฆถ 88
ฆถ 7777
ฆถ 9999
ฆท 1111
ฆท 2222
ฆน 2
ฆน 8
ฆน 4444
ฆน 5555
ฆบ 3
ฆบ 3333
ฆผ 8
ฆผ 111
ฆผ 333
ฆผ 666
ฆพ 33
ฆภ 99
ฆภ 2222
ฆม 66
ฆม 111
ฆย 5
ฆย 66
ฆร 222
ฆล 66
ฆว 55
ฆว 2222
ฆษ 222
ฆษ 666
ฆษ 2222
ฆส 222
ฆส 2222
ฆฬ 333
ฆอ 2222
ฆฮ 7777
ชช 3333
ญข 2222
ญช 2222
ญญ 6666
ญศ 9999
ญห 9889
ญฬ 55
ญฬ 333
ญฮ 666
ญฮ 9889
ภฐ 7777
ภท 3
ภภ 6
ภภ 666
ษษ 3333
ทะเบียนสวย ป้ายกราฟฟิคชมพู/ม่วง ถูกที่สุดในปฐพี
4กฐ 1100
เลขร้อย เลขพัน
1กก 900
1กง 4000
1กณ 6000
1กท 500
1กท 900
1กบ 10
1กบ 9000
1กว 3000
1กส 6000
1กฬ 2000
1กอ 7000
2กก 2000
2กก 8000
2กฆ 100
2กฌ 1000
2กท 10
2กพ 2000
2กพ 4000
2กษ 8000
3กฐ 3000
3กษ 7000
3กส 4000
4กฒ 300
4กล 600
กค 10
กบ 100
กม 1000
ขก 10
ฆง 5000
ฆด 1000
ฆด 5000
ฆถ 1000
ฆถ 4000
ฆถ 9000
ฆบ 5000
ฆพ 1000
ฆร 2000
ฆว 4000
ฆห 1000
ฆอ 1000
จง 5000
จจ 5000
ฉก 1000
ชล 10
ญก 100
ญร 8000
ฎฎ 300
ธธ 2000
พน 500
พพ 4000
พศ 200
สฬ 5000
เลขหาบ
1กข 2112
1กด 1441
1กถ 2112
1กท 5995
1กผ 3443
1กภ 2552
1กม 7997
1กร 1551
1กร 1881
1กษ 2112
1กส 7007
1กอ 3443
1กอ 4884
1กฮ 1771
1กฮ 4884
2กก 3223
2กก 5005
2กค 1001
2กฎ 1771
2กฎ 2552
2กฎ 7117
2กฒ 1881
2กณ 7117
2กณ 9669
2กบ 1001
2กบ 1661
2กพ 1551
2กภ 7997
2กม 1771
2กร 3113
2กว 9339
3กข 1881
3กจ 7007
3กฎ 9779
3กฐ 1001
3กฐ 2772
3กฐ 3223
3กฐ 9779
3กณ 5775
3กณ 9779
3กด 9559
3กถ 2002
3กผ 4884
3กภ 2002
3กม 2882
3กย 2882
3กว 2002
3กว 8008
3กว 8558
3กษ 8448
3กส 2002
3กอ 1661
3กอ 4334
3กฮ 1221
3กฮ 9779
4กก 1881
4กก 4994
4กก 9009
4กง 1331
4กญ 8448
4กน 8558
4กพ 5445
4กพ 9119
4กภ 1881
4กม 2552
4กม 4994
4กม 7007
4กม 8448
4กม 8558
4กม 9449
4กว 2002
4กษ 3443
5กข 2112
5กค 4994
5กค 7007
5กค 7997
5กค 9779
5กช 3553
5กช 4554
5กช 6886
5กช 8668
5กฌ 8778
5กญ 2552
5กฎ 8778
5กฐ 5885
5กฐ 8778
5กถ 8008
5กถ 9009
5กท 1001
5กท 8008
5กท 9009
5กธ 7007
5กธ 7997
5กน 5005
5กน 8778
5กน 9669
5กบ 4554
5กบ 8008
5กบ 9009
กอ 9779
ฆข 2772
ฆข 5005
ฆฆ 5775
ฆฆ 8008
ฆง 2772
ฆจ 6996
ฆฉ 7117
ฆฌ 2772
ฆฌ 5005
ฆด 1221
ฆด 1661
ฆด 2772
ฆด 5885
ฆด 6226
ฆด 8118
ฆต 4994
ฆถ 1991
ฆถ 2442
ฆถ 3883
ฆถ 8448
ฆท 1221
ฆท 2552
ฆท 3663
ฆท 4554
ฆท 6116
ฆธ 3883
ฆธ 5775
ฆน 1551
ฆน 1771
ฆบ 1661
ฆบ 2772
ฆบ 2992
ฆบ 5775
ฆบ 6886
ฆบ 9229
ฆบ 9669
ฆผ 3663
ฆพ 1331
ฆพ 1991
ฆพ 6006
ฆพ 8668
ฆภ 9669
ฆม 1001
ฆม 9229
ฆย 2882
ฆย 3113
ฆร 6116
ฆร 6886
ฆร 6996
ฆร 7117
ฆร 7667
ฆร 7997
ฆร 9339
ฆร 9779
ฆล 6336
ฆล 8228
ฆล 9339
ฆว 1661
ฆว 1771
ฆว 1991
ฆว 5445
ฆว 5665
ฆว 6336
ฆว 6556
ฆว 8778
ฆว 9449
ฆษ 5665
ฆษ 5995
ฆษ 9229
ฆษ 9449
ฆส 4334
ฆห 1771
ฆฬ 1551
ฆอ 1221
ฆอ 1551
ฆอ 3553
ฆอ 4334
ฆอ 6116
ฆฮ 1001
ชม 6886
ญบ 9449
ฎร 5775
พศ 4554
วอ 2552
ศง 1661
สว 5445
เลขสลับ
1กณ 3434
1กด 3434
1กท 1414
1กท 8181
1กท 9696
1กบ 1818
1กร 3030
1กล 1717
1กล 3030
1กว 9696
1กษ 1212
1กษ 1414
1กษ 2525
1กษ 3030
1กษ 5050
1กส 2424
1กส 7878
1กฬ 7878
1กอ 1414
1กอ 2424
1กอ 3232
2กก 1616
2กก 2424
2กก 2525
2กก 3434
2กข 5959
2กค 2525
2กฌ 5050
2กณ 3030
2กธ 3131
2กน 9595
2กว 2323
3กก 1818
3กถ 8181
3กน 3434
3กบ 9090
3กภ 2020
3กภ 5858
3กภ 9090
3กร 5858
3กร 6363
3กว 2525
3กส 3535
3กส 7979
3กอ 3434
3กอ 5858
3กฮ 7979
4กก 2525
4กก 6969
4กข 9191
4กง 1313
4กช 8484
4กช 9494
4กฐ 1313
4กถ 6969
4กท 8484
4กบ 1414
4กผ 4545
4กผ 5454
4กผ 6868
4กพ 4545
4กพ 6868
4กภ 2525
4กภ 2727
4กม 2525
4กม 3434
4กม 4949
4กม 9090
4กส 3636
4กส 4848
4กฬ 3434
4กฮ 2020
4กฮ 2525
4กฮ 3434
5กค 1515
5กค 2525
5กค 4949
5กค 7979
5กค 9797
5กง 3535
5กง 5353
5กง 8080
5กช 5050
5กฌ 7878
5กญ 1616
5กญ 2525
5กญ 9797
5กฐ 5858
5กฐ 5959
5กฐ 6868
5กฒ 9595
5กถ 3535
5กท 8080
5กธ 1616
5กธ 3434
5กธ 7979
5กน 6969
5กบ 4545
5กบ 6969
5กบ 9090
ฆก 2929
ฆฆ 1717
ฆฆ 6767
ฆฆ 9090
ฆฌ 2727
ฆฌ 2929
ฆญ 3232
ฆญ 4949
ฆญ 6969
ฆฐ 6262
ฆฐ 6767
ฆฒ 2929
ฆณ 2727
ฆณ 6565
ฆด 1818
ฆด 4848
ฆด 5454
ฆด 7979
ฆด 9292
ฆต 8080
ฆถ 1010
ฆถ 5454
ฆธ 3535
ฆธ 6767
ฆธ 7979
ฆน 2727
ฆน 5050
ฆบ 2828
ฆบ 3131
ฆบ 6060
ฆบ 6262
ฆบ 8080
ฆบ 8787
ฆผ 1212
ฆผ 3838
ฆผ 3939
ฆผ 6060
ฆพ 1212
ฆพ 1414
ฆพ 1919
ฆพ 2121
ฆพ 4747
ฆพ 8585
ฆพ 9797
ฆภ 1010
ฆภ 3838
ฆภ 3939
ฆภ 4343
ฆภ 6969
ฆม 3838
ฆม 7171
ฆร 1010
ฆร 2020
ฆร 7070
ฆร 7878
ฆร 8686
ฆล 3030
ฆล 6060
ฆล 6161
ฆล 8585
ฆว 7373
ฆว 8686
ฆว 9696
ฆษ 2323
ฆษ 6969
ฆษ 9696
ฆส 1414
ฆส 5050
ฆส 5151
ฆส 5656
ฆส 7070
ฆห 1616
ฆห 2525
ฆอ 5353
ฆอ 7373
ฆอ 7676
ฆอ 8484
ฆอ 8686
ฆฮ 3636
ฆฮ 7676
ฆฮ 8282
จจ 1414
ฉว 2424
ชธ 4747
ญญ 1010
ญญ 6767
ญญ 7272
ญร 2020
ญษ 2929
ญฮ 1010
ฎฎ 8080
ธต 4848
วง 5252
วง 9696
วบ 2121
วว 1212
วว 1717
วว 3131
ษย 8282
สจ 4747
เลขคู่
1กข 6699
1กค 2244
1กง 3377
1กบ 4455
1กภ 6677
1กย 2244
1กย 8811
1กร 1144
1กล 1177
1กล 8811
1กว 8811
1กว 9966
1กษ 5511
1กษ 5533
1กส 3322
1กส 3366
1กฬ 3366
1กอ 2211
1กอ 8822
1กฮ 2200
1กฮ 2277
1กฮ 4433
1กฮ 8866
2กก 1155
2กก 4499
2กค 1177
2กค 2255
2กจ 1100
2กจ 6611
2กฌ 1177
2กฌ 7711
2กญ 6600
2กธ 1133
2กธ 3366
2กบ 3311
2กบ 6611
2กร 1100
2กว 1144
2กษ 3311
3กก 1155
3กญ 3366
3กฎ 4488
3กฐ 1100
3กฐ 3355
3กฐ 3366
3กฐ 4433
3กฒ 1133
3กฒ 2277
3กฒ 3366
3กฒ 6633
3กท 5500
3กบ 3366
3กบ 8811
3กล 6633
3กว 7700
3กษ 8800
3กส 2200
3กส 3355
3กส 3366
3กส 6699
3กอ 5566
3กอ 6655
3กฮ 3322
4กก 8877
4กช 4433
4กช 8844
4กฐ 1100
4กถ 6699
4กธ 4466
4กธ 9944
4กน 4499
4กบ 1155
4กบ 5544
4กบ 8844
4กพ 4455
4กภ 1188
4กภ 2244
4กภ 3366
4กภ 4488
4กภ 4499
4กภ 5544
4กภ 6633
4กภ 6699
4กภ 9900
4กม 2244
4กม 3344
4กม 4499
4กม 5522
4กว 2200
4กษ 8844
4กส 4488
4กฬ 3344
4กอ 2244
4กฮ 1166
4กฮ 2255
4กฮ 3344
5กข 2211
5กข 5544
5กค 2255
5กค 6677
5กค 9977
5กง 5533
5กช 3355
5กช 5533
5กฌ 7788
5กญ 1166
5กฎ 7788
5กฐ 4455
5กฐ 6688
5กฐ 7788
5กฒ 7799
5กณ 7788
5กณ 8877
5กถ 1155
5กถ 3355
5กท 2255
5กธ 1166
5กน 9955
5กน 9966
5กบ 3355
5กบ 5533
5กบ 5566
5กบ 6699
กก 3355
กธ 5599
กร 1122
ขร 2277
ฆข 7799
ฆจ 9933
ฆฉ 5544
ฆฎ 3322
ฆฐ 2211
ฆฐ 5544
ฆณ 1100
ฆณ 3322
ฆณ 4422
ฆณ 5533
ฆด 9933
ฆถ 1100
ฆท 2266
ฆธ 1100
ฆธ 1166
ฆธ 6633
ฆธ 9966
ฆน 2277
ฆน 2288
ฆน 5566
ฆน 6699
ฆน 9922
ฆบ 2288
ฆบ 5511
ฆผ 4466
ฆพ 1166
ฆพ 4477
ฆพ 4499
ฆพ 8800
ฆพ 8822
ฆภ 1166
ฆภ 4455
ฆภ 7788
ฆม 2288
ฆม 4466
ฆย 6633
ฆย 8855
ฆย 9955
ฆร 2288
ฆร 6677
ฆร 6699
ฆร 8877
ฆร 9933
ฆร 9966
ฆล 5577
ฆล 6699
ฆว 4422
ฆว 4455
ฆว 4488
ฆว 5566
ฆว 6699
ฆว 8811
ฆว 8833
ฆษ 6699
ฆษ 9977
ฆส 4455
ฆส 6677
ฆห 5533
ฆห 7788
ฆอ 2200
ฆอ 2288
ฆอ 5511
ฆอ 5544
ฉฉ 5566
ฉน 2244
ญญ 1100
ญญ 5566
ญญ 7799
ญญ 9977
ญภ 7722
ญล 3366
ญส 9977
ญฮ 4433
พค 2288
พศ 3355
ภข 2233
ษข 2266
สต 7722
เลขเรียง
1กง 234
1กจ 234
1กท 234
1กษ 345
1กฬ 3456
1กอ 345
1กอ 678
1กอ 3456
2กก 345
2กก 567
2กก 678
2กก 3456
2กช 567
2กญ 2345
2กฎ 2345
2กฐ 456
2กฐ 3456
2กด 1234
2กถ 234
2กถ 456
2กม 2345
2กว 1234
2กส 5678
3กข 6789
3กค 3456
3กจ 5678
3กช 6789
3กฎ 456
3กฐ 234
3กถ 234
3กถ 1234
3กธ 456
3กธ 1234
3กบ 456
3กล 5678
3กว 5678
3กฬ 456
4กก 789
4กณ 5678
4กถ 456
4กธ 567
4กบ 456
4กภ 567
4กภ 3456
4กภ 5678
4กฬ 2345
4กฬ 5678
5กค 2345
5กจ 456
5กฉ 345
5กฉ 456
5กฉ 789
5กฐ 234
5กฐ 6789
กอ 456
ขท 789
ฆฆ 3456
ฆณ 4567
ฆด 123
ฆถ 123
ฆพ 123
ฆม 4567
ฆย 5678
ฆร 678
ฆล 678
ฆว 678
ฆษ 678
ฆส 3456
ฆอ 4567
ฆฮ 4567
งจ 456
จก 789
ญข 1234
ฐง 456
ฐย 456
พค 456
วค 5678
อักษรเบิ้ล
2กก 2
2กก 2000
กก 3355
ฆฆ 1
ฆฆ 666
ฆฆ 888
ฆฆ 999
ฆฆ 1717
ฆฆ 3456
ฆฆ 4444
ฆฆ 5775
ฆฆ 6767
ฆฆ 8008
ฆฆ 9090
จจ 1414
จจ 5000
ฉฉ 5566
ชช 3333
ญญ 1010
ญญ 1100
ญญ 5566
ญญ 6666
ญญ 6767
ญญ 7272
ญญ 7799
ญญ 9977
ฎฎ 300
ฎฎ 8080
ธธ 57
ธธ 2000
พพ 4000
ภภ 6
ภภ 666
วว 1212
วว 1717
วว 3131
ษษ 3333
อักษรพิเศษ ป้ายขาว-ดำ
1กก 27
1กก 67
1กก 900
1กฐ 48
1กท 500
1กท 900
1กบ 10
1กบ 24
1กบ 69
2กฆ 100
2กฎ 2422
2กฒ 69
2กท 10
2กท 34
2กท 45
2กท 89
3กท 520
3กน 45
3กฮ 45
4กฒ 202
4กฒ 300
4กท 73
4กบ 56
4กภ 56
4กล 600
กค 10
กค 69
กท 899
กธ 96
กธ 5599
กธ 8899
กบ 100
กม 24
กม 1000
กร 9889
กล 27
กห 12
กอ 168
ขก 10
ขก 8899
ขร 81
ขร 2277
ขว 28
ขอ 45
ฆม 14
งน 98
งบ 24
งบ 36
งร 81
จง 2007
จง 5000
จจ 1414
จจ 6766
จอ 12
ฉก 12
ฉก 1000
ฉว 2424
ฉอ 168
ชถ 16
ชล 10
ชฬ 9199
ชฮ 13
ญก 100
ญฐ 13
ญภ 9989
ฎช 9939
ฎย 50
ฐก 168
ฐจ 21
ฐท 21
ฐน 96
ฐร 21
ธก 69
ธข 24
ธข 50
ธธ 57
ธธ 2000
ธย 36
ธว 96
พง 96
พน 500
พร 96
พศ 23
พศ 200
พศ 3355
พศ 4554
พศ 8488
ภข 2233
ภบ 8878
ภภ 6
ภย 13
วก 28
วง 5252
วง 9696
วว 1212
วว 1717
วว 3131
วอ 2552
วอ 6777
ษม 686
ษล 69
สว 36
ทะเบียน จ.ชลบุรี
กว 88
กษ 99
กอ 8
กอ 9
กอ 88
กอ 123
กอ 789
กอ 1234
กอ 5000
กอ 8000
ขข 1
ขข 2
ขข 8
ขข 111
ขข 888
ขข 1000
ขข 1111
ขข 5555
ขข 7777
ขข 9000
ขค 2
ขค 1000
ขค 2000
ขง 1
ขง 7
ขง 88
ขง 8888
ขจ 1
ขจ 6
ขจ 11
ขจ 111
ขจ 123
ขจ 222
ขจ 3000
ขจ 7777
ขจ 9000
ขฉ 88
ขฉ 2222
ขท 1
ขท 3
ขท 222
ขธ 8
ขธ 55
ขธ 66
ขธ 99
ขธ 111
ขธ 333
ขธ 5555
ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า)
นข 3333
นง 2222
นฉ 7777
นห 7
นอ 3
ฬฉ 7777
ฬบ 333
ฬษ 7777
อก 1234
อก 9999
อง 3
อง 22
อน 33
อน 1234
อร 777
ออ 3
ฮค 6666
ฮพ 6
ฮภ 4444
ฮล 11
ฮล 33
ฮล 99
ฮล 333
ฮล 1000
ฮล 2323
ฮล 2525
ฮล 3636
ฮล 5555
ฮล 7777
ฮล 8855
ฮล 8888
ฮล 9595
ฮว 3
ฮว 6
ฮว 8
ฮว 11
ฮว 99
ฮว 456
ฮว 555
ฮว 789
ฮว 1111
ฮว 2525
ฮว 3366
ฮว 3636
ฮว 5678
ฮว 5959
ฮว 6688
ฮว 6969
ฮว 6996
ฮว 7777
ฮว 9889
ทะเบียน จ. นครราชสีมา ( โคราช )
กย 9
กย 99
กย 3333
กย 7777
กล 1
กล 2
กล 5
กล 6
กล 9
กล 77
กล 99
กว 3
กว 7
กว 8
กว 77
กว 555
กว 3333
กว 5555
กอ 1
กอ 2
กอ 6
กอ 8
กอ 11
กอ 66
กอ 99
กอ 456
กอ 666
กอ 678
กอ 888
กอ 1000
กอ 1111
กอ 1234
กอ 6666
กอ 8888
กอ 9889
ขก 1
ขก 6
ขก 11
ขก 33
ขก 88
ขก 222
ขก 678
ขก 777
ขก 999
ขก 1000
ขก 1111
ขก 2222
ขก 3333
ขก 9999
ขข 1111
ขข 9999
ขค 234
ขค 3456
ทะเบียน จ. นครปฐม
กท 8
กท 9999
กน 1
กน 8
กน 99
กบ 1
กบ 2
กบ 3
กบ 6
กบ 8
กบ 11
กบ 33
กบ 66
กบ 111
กบ 123
กบ 345
กบ 678
กบ 777
กบ 1111
กบ 2345
กบ 5555
กบ 8888
ทะเบียน จ. เชียงใหม่
กอ 55
กอ 999
กอ 1111
กอ 7777
ขข 11
ขข 22
ขข 33
ขข 44
ขข 55
ขข 77
ขข 88
ขข 99
ขข 333
ขข 888
ขข 999
ขข 1000
ขข 1111
ขข 7777
ขข 8888
ขข 9999
ขค 1
ขค 8
ขค 888
ขค 999
ขค 1111
ขค 1234
ขค 5555
ขค 7777
ขง 1
ขง 5
ขง 8
ขง 9
ขง 88
ขง 555
ขง 888
ขง 1000
ขง 1234
ขง 2000
ขง 3000
ขง 5555
ขง 8888
ขง 9000
ขง 9999
ขฉ 8
ขฉ 11
ขฉ 123
ขฉ 234
ขฉ 456
ขฉ 789
ขฉ 5678
ขฉ 8888
ขฉ 8989
ขฉ 9889
ขท 123
ขท 222
ขท 333
ขท 345
ขท 678
ขธ 222
ขธ 333
ขธ 4444
ทะเบียนรถกระบะ ( ป้ายเขียว )
1ฒฐ 1
1ฒฒ 11
1ฒฒ 88
1ฒฒ 99
1ฒฒ 111
1ฒฒ 456
1ฒฒ 1111
1ฒฒ 1155
1ฒฒ 1234
1ฒฒ 5678
1ฒฒ 8008
ณฮ 3333
ผผ 8888
ทะเบียน จ. นนทบุรี
กร 1
กร 2
กร 5
กร 7
กร 8
กร 9
กร 55
กร 234
กร 777
กร 789
กร 1000
กร 1111
กร 1234
กร 2000
กร 4444
กร 7777
กร 8000
อักษรหมวด 1กก. , 2กก. , 3กก.
1กก 861
1กก 2727
1กก 2929
1กก 3366
1กก 6677
1กก 6969
1กก 7722
1กก 8008
1กก 8686
1กก 8787
1กก 9933
1กก 9944
3กก 102
3กก 861
3กก 1681
3กก 1686
ทะเบียน จ.ขอนแก่น
ขก 2
ขก 3
ขก 8
ขก 33
ขก 88
ขก 888
ขก 5555
ทะเบียน จ.บึงกาฬ
กก 1
กก 6
กก 9
กก 22
กก 66
กก 666
กก 6666
ทะเบียน จ. ภูเก็ต
กม 11
กม 77
กม 111
กม 999
กม 1000
กม 1111
กม 3456
กม 6789
กร 4
กร 8
กร 9
กร 22
กร 88
กร 333
กร 999
กร 1111
กร 9999
ทะเบียน จ.อุบลราชธานี
กน 1
กน 6
กน 22
กน 88
กน 222
กน 345
กน 567
กน 666
กน 678
กน 888
กน 999
กน 1000
กน 1818
กน 2000
กน 2222
กน 2233
กน 2332
กน 2424
กน 2525
กน 4455
กน 4545
กน 4554
กน 6699
กน 6789
กน 7272
กน 7777
กน 7788
กน 7878
กน 8000
กน 8877
กบ 8
กบ 345
กบ 444
กบ 456
กบ 666
กบ 678
กบ 888
กบ 1000
กบ 1155
กบ 1221
กบ 1234
กบ 1414
กบ 2000
กบ 2525
กบ 3000
กบ 3366
กบ 5555
กบ 5678
กบ 6789
กบ 8000
กบ 8888
กบ 9000
กบ 9009
กบ 9119
กบ 9999
ทะเบียน จ. ประจวบคีรีขันธ์
กจ 1
กจ 2
กจ 9999
ทะเบียน จ. เชียงราย
กบ 1
กบ 8
กบ 11
กบ 88
กบ 99
กบ 222
กบ 456
กบ 678
กบ 777
กบ 999
กบ 1111
กบ 1234
กบ 2345
กบ 3333
กบ 5555
กบ 9999
ทะเบียนรถกระบะ จ.ภูเก็ต
บบ 55
บบ 1111
บบ 5555
บบ 7777
บบ 8888
บบ 9999